MTÜ Oma Pere

Põhikiri

MTÜ Oma Pere 12.01.2008 asutamisleping

MUUDETUD:

Kinnitatud MTÜ Oma Pere 14.02.2010 üldkoosolekul

Kinnitatud MTÜ Oma Pere 10.03.2012 üldkoosolekul

Kinnitatud MTÜ Oma Pere 02.03.2014 üldkoosolekul

Kinnitatud MTÜ Oma Pere 11.04.2015 üldkoosolekul

Mittetulundusühingu “Oma Pere” põhikiri

1. Üldsätted

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing “Oma Pere” (edaspidi ühing).

1.2 Ühingu asukohaks on Tallinn.

1.3 Ühing on mittetulundusühinguna tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis oma

tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, muudest sellekohastest õigusaktidest,

asutamislepingu otsustest ja käesolevast põhikirjast.

1.4 Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja tema tegevuse

põhimõteteks on:

1.4.1 liikmete hääleõiguse võrdsus;

1.4.2 liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;

1.4.3 liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees;

1.4.4 liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda;

1.4.5 liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.

1.5 Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal võib olla

vara, iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.

1.6 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.7 Ühing on asutatud tähtajatult.

2. Tegevuse eesmärk

2.1 Ühingu tegevuse eesmärgiks on vanemliku hoolitsuseta laste abistamine lapsendamise

toetamise kaudu rahuldamaks lapse vajadust pere ja turvalise elukeskkonna järele.

2.2 Ühingu tegevused eesmärgi saavutamiseks on:

2.2.1 lapsendaja perede huvide esindamine ühiskonnas;

2.2.2 positiivse avaliku arvamuse kujundamine lapsendamise ja lapsendatute suhtes;

2.2.3 nõustamise, koolitamise ja ühisürituste korraldamine.

3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise

tingimused ja kord

3.1 Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu

käesoleva põhikirja.

3.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu

eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja esitab ühingu juhatusele juhatuse poolt

kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja.

3.3 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.

3.4 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus kustutab

ühingust väljaastunu liikmete nimekirjast.

3.5 Ühingu liikme võib välja arvata juhatuse otsusega, kui isik ei ole viimase kolme aasta

jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel.

3.6 Liikme võib ühingust põhikirjas sätestatust sõltumata välja arvata põhikirjasätete

täitmata jätmise või ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu.

3.7 Ühingu liikme väljaarvamise otsustatakse ühingu juhatuse koosolekul. Väljaarvamise

aluseks oleva rikkumise asjaolud koos kutsega väljaarvamist arutavale koosolekule

esitatakse asjaomasele liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku

toimumist. Asjaomane liige võib rikkumise suhtes esitada juhatusele omapoolse

kirjaliku seisukoha ja osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel

juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on kõik koosolekul

osalenud juhatuse liikmed, kuid mitte vähem kui 3⁄4 juhatuse liikmete üldarvust.

Väljaarvamise otsus jõustub vastuvõtmisest või otsuses sätestatud kuupäevast või

sündmusest.

3.8 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse

otsuse ümbervaatamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul ning viibida

üldkoosolekul selle päevakorrapunkti arutamise juures. Kui üldkoosolek juhatuse

väljaarvamise otsuse tühistab, taastuvad väljaarvatu liikmeõigused selle otsuse

tegemise hetkest.

3.9 Ühingu füüsilisest isikust liige kustutatakse ühingu nimekirjast tema surma korral ning

juriidilisest isikust liige tema likvideerimise korral.

4. Ühingu liikmete õigused ja kohustused

4.1 Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.

4.2 Ühingu liikmel on õigus:

4.2.1 osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;

4.2.2 osaleda sõnaõigusega ühingu juhatuse koosolekul;

4.2.3 valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;

4.2.4 saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;

4.2.5 astuda ühingust välja.

4.3 Ühingu liige on kohustatud:

4.3.1 järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;

4.3.2 teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha

ja aadressi, isikukoodi ning perekonnanime muudatused ning teatama uued

andmed hiljemalt kahe kuu jooksul pärast nende muutumist.

4.4 Liikmemaksu, sisseastumismaksu ja täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele

panna ainult üldkoosoleku otsuse, mille poolt olid 2/3 koosolekul osalenud ühingu

liikmetest, alusel.

5. Üldkoosolek

5.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millest võib võtta osa iga ühingu liige ühe

häälega.

5.2 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole

seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või mittetulundusühingu muu organi

pädevusse.

5.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt 30%

liikmetest.

5.4 Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

5.4.1 põhikirja muutmine;

5.4.2 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

5.4.3 volinike valimine ja tagasikutsumine;

5.4.4 juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise

otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise

otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja

määramine;

5.4.5 majandusaasta aruande kinnitamine;

5.4.6 mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

5.4.7 muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine, kui põhikirjas ei ole

5.4.8 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste

5.5 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

5.5.1 aastaaruande kinnitamiseks;

5.5.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu

5.5.3 muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

5.6 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus igale ühingu liikmele kaks

nädalat enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku

toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poolte koosolekul osalenud

ühingu liikmetest või nende esindajatest.

5.8 Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi

muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolekut.

6. Juhatus

6.1 Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses.

6.2 Juhatuse liikmete arv on kolm kuni üheksa isikut, kes määratakse asutamisel

asutamisliikmete poolt ja edaspidi üldkoosoleku poolt ühingu liikmete hulgast ja kes

peavad olema teovõimelised füüsilised isikud.

6.3 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse tähtajaga kolm aastat.

6.4 Juhatuse liikmed valivad enda hulgast juhatuse esimehe, volituste tähtajaga kolm

aastat.

6.5 Kõigil juhatuse liikmetel on iseseisev esindusõigus ühingu õigustoimingutes.

6.6 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poolte juhatuse

liikmetest.

6.7 Juhatuse otsuse on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud

juhatuse liikmetest.

6.8 Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on

aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

6.9 Juhatus koostab ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks järgmise aasta eelarve.

6.10 Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või

võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

7. Osakondade õigused ja kohustused

7.1 Vähemalt viis ühingu liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada ühingu piirkondliku

osakonna.

7.2 Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku

kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul. Osakonna esimesel

koosolekul valitakse osakonna juhataja.

7.3 Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna

koosoleku poolt kehtestatud korras.

7.4 Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande ühingu juhatusele

nädal peale aruandmisnõuet.

8. Järelvalve

8.1 Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks

võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

8.2 Revidendiks või audiitoriks ei või olla ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.

8.3 Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda

kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma

vajalikku teavet.

8.4 Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta

aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

9. Majandustegevus ja vara jaotus

9.1 Ühingu vara moodustub:

9.1.1 asutajate poolt mittetulundusühingule üleantavast varast;

9.1.2 ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust;

9.1.3 riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist;

9.1.4 sihtotstarbelistest eraldistest;

9.1.5 fondidest ja abiprogrammidest saadavatest toetustest;

9.1.6 annetustest;

9.1.7 muudest laekumistest.

10.Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

10.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

10.2 Ühing lõpetatakse:

10.2.1 üldkoosoleku otsusega;

10.2.2 pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;

10.2.3 liikmete arvu vähenemisel alla kahe liikme;

10.2.4 üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud

10.2.5 muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

10.3 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

10.4 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teadaolevate

võlausaldajate raha deponeerimist antakse allesjäänud vara tulumaksusoodustusega

mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule

juriidilisele isikule.

10.5 Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses

sätestatut.

10.6 Mittetulundusühingu “Oma Pere” põhikiri on kinnitatud 12. jaanuaril 2008. aastal

sõlmitud asutamislepinguga.

Käesolev MTÜ Oma Pere põhikirja redaktsioon on kinnitatud MTÜ Oma Pere 11. aprilli 2015.

aasta üldkoosolekul, päevakorrapunkt 7.

Uudised

Asendushoolduse infokiri

Sotsiaalkindlustusamet hakkas välja andma asendushoolduse teemalist uudiskirja, kus on teemakohaseid uudiseid ja intervjuusid hooldusperede ja spetsialistidega.

Tunnustusauhind “Lastega ja lastele” kutsub märkama ning nominente esitama

Ka sel aastal saavad kõik esitada kandidaate tunnustusauhinnale “Lastega ja lastele”. Märgakem üheskoos neid, kes on oma tööde ja tegemistega Eesti laste ja noorte elu positiivselt mõjutanud või mõjutamas.